เด็กพุทธ

เด็ก คือ ผู้ที่ต้องการเติบโต พร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ
ส่วนคำว่า พุทธ ในที่นี้ คือ การตื่นรู้ การดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระพุทธศาสนา
ดังนั้น เด็กพุทธ จึงหมายถึง ผู้ที่พร้อมจะเติบโตและเรียนรู้ในวิถีของพระพุทธศาสนา
เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่ทางธรรม
เพื่อสร้างสังคมสีขาวให้เกิดขึ้นจริง

แนวคิด

เด็กพุทธไม่ใช่ชาวพุทธ ?

20 กรกฎาคม

เด็กพุทธ คือ ใครก็ตามที่ต้องการจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ไม่ได้บังคับให้นับถือแต่อย่างใด

PlaceholderThumbnail
แนวคิด

อยากจะรู้จักพุทธ

20 กรกฎาคม

พระพุทธศาสนา มีความน่าสนใจอย่างหนึ่ง คือ การที่คำสอนและปรัญชาของพุทธ ถูกแทรกแซงอยู่ทุกศาสตร์บนโลก ? เราอยากเรียนรู้ให้ได้ว่า พุทธ เปลี่ยนโลกนี้ และเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราอย่างไรได้บ้าง ?

PlaceholderThumbnail